Browse the web faster with Firefox

Prelegenci

Zaproszenie do udziału w seminarium przyjęli i udział potwierdzili:

 

Wiesław Ambrozik
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

ambrozik 

Prof. Dr hab., Kierownik Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Autor prac z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej podejmujących problemy społeczno - przestrzennych wyznaczników sytuacji społecznej i zachowań dewiacyjnych oraz przestępczych młodzieży i osób dorosłych, problemy efektywności lokalnych systemów profilaktyki i  resocjalizacji,  będące skutkiem braku jego uspołecznienia i kryzysu realizowanych koncepcji, a także problemy totalności i dysfunkcjonalności systemu penitencjarnego wobec nieletnich i dorosłych przestępców. Prodziekan i Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w latach  1999-2008, członek Senatu  UAM w latach 2002-2011,  członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, v-ce przewodniczący Rady Polityki Penitencjarnej – organu doradczego Ministra Sprawiedliwości RP, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Zbigniew Formella
Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie

formella 

Salezjanin, profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Kierownik Katedry Psychologii Wychowania. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychologii resocjalizacji, relacji edukacyjnych oraz psychologii interakcji wychowawczych.

ks. Zbigniew Waleszczuk
Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt

waleszczuk 

Dr hab., profesor w Zakładzie Chrześcijańskiej Etyki Społecznej i Polityki Społecznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt. Tytuł doktora uzyskał w 2004 roku na podstawie rozprawy Zwischen Kommunismus und Demokratie. Das Verhältnis von Staat und Kirche in Polen (Między komunizmem a demokracją. Stosunek Państwa i Kościoła w Polsce), zaś w 2008 roku otrzymał w zakresie teologii katolickiej habilitację na podstawie rozprawy Globalisierung als neue Sozialfrage (Globalizacja jako zagadnienie społeczne). Zainteresowania naukowe ks. prof. Waleszczuka ogniskują się wokół problemów globalizacji, etyki społecznej, antropologii chrześcijańskiej, aksjologicznych źródłach pomocy hospicyjnej, myśli społecznej Wilhelma E. von Kettelera.

Evgen Barash
Instytut Służby Więziennej (Ukraina)

evgen 

Generał - major Służby wewnętrznej, doktor habilitowany prawa. W systemie więziennictwa pracuje od 1989 roku. Od 2007 roku  - zastępca szefa Oddziału Wojewódzkiego Służby Więziennej Ukrainy. Od kwietnia 2012 roku został - naczelnikiem Służby Więziennej w Kharkovskim województwie. Od 2014 roku - kierownik Instytutu Służby Więziennej.

Jarosław Utrat-Milecki
Uniwersytet Warszawski w Warszawie

utrat 

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 roku pracownik naukowy Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Twórca i kierownik Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im prof. G. Rejman. W pracy naukowej i dydaktyce podejmuje zagadnienia doniosłe dla penologii i praktycznego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości karnej. Jest autorem lub redaktorem kilkunastu książek i przeszło stu innych opracowań związanych z pracą naukową publikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych.

Mariusz Sztuka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

waleszczuk 

Dr hab., adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora uzyskał w 1991 roku na podstawie pracy Grupy samopomocy w warunkach izolacji penitencjarnej. W 2013 roku decyzją Wydziału Filozoficznego UJ nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki na podstawie rozprawy Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność.

Peter Jusko
Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

jusko 

Profesor, Prodziekan ds. kontaktów międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Autor wielu publikacji naukowych  z zakresu pedagogiki społecznej i resocjalizacji . Swoje zainteresowania naukowe koncentruje min. na funkcjonowaniu subkultur oraz systemu probacji w Słowacji. Współpracownik wielu zagranicznych uniwersytetów i kreator  międzynarodowych badań naukowych.

Sven Zebel
Uniwersytetu w Twente (Holandia)

sven 

Doktor, pracownik Uniwersytetu w Twente (Holandia). W swojej pracy naukowej podejmuje zagadnienie psychologicznej reakcji na przestępstwo i wiktymizację, a także skuteczności działań mających na celu zapobieganiu recydywie. Prowadząc prace badawcze nad wspomnianymi problemami, Sven Zebel nawiązuje do koncepcji sprawiedliwości naprawczej, ideii mediacji, oraz działań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym.

Liudmyla Dubchak
Instytut Służby Więziennej (Ukraina)

liudmyla 

Adiunkt działu nauk społecznych i humanistycznych Instytutu Służby Więziennej.

2001-2005 - Wykładowca Instytutu Prawa w Kijowie

2005 - 2011 - Starszy wykładowca Instytutu Prawa i Psychologii Akademii Narodowej Spraw Wewnętrznych,

2011 -2012 - Adiunkt Instytutu Prawa i Psychologii Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych.

od 2012 - Adiunkt działu nauk społecznych i humanistycznych Instytutu Służby Więziennej

Ole Meldgaard
Kofoed's School Kopenhaga

meldgaard 

Główny konsultant Szkoły Kofoeda i koordynator ds. współpracy międzynarodowej. Związany ze Szkołą Kofoeda od ponad 25 lat. Pracował w kilku krajach Europy nad przeniesieniem i zaszczepieniem metody Szkoły Kofoeda. Jest autorem książek, publikacji i licznych artykułów poświęconych historii i bieżącej działalności kopenhaskiej Szkoły, m. in. Kofoed’s School. The History 1928-2005 oraz The history of Kofoed’s School International.

Mark Atkinson
Dyrektor Texas Center of the Judiciary

atkinson 

Przez 24 lata pracował jako sędzia Wydziału Karnego Sądu hrabstwa Harris w Teksasie. W czasie swojej kadencji przewodniczył około 100 tysięcy posiedzeniom w sprawach karnych. Po sześciu kadencjach przeszedł na emeryturę i został mianowany najpierw dyrektorem Judicial Resource Liaison w Wydziale Ruchu i Wypadków Drogowych w Texas Center for the Judiciary, a w dwa lata później został dyrektorem generalnym Centrum. Sędzia Atkinson jest autorem wielu publikacji nt funkcjonowania systemu probacji w Stanach Zjednoczonych. Mark Atkinson przygotuje referat konferencyjny oraz tekst do publikacji konferencyjnej.

Robert Cotterel
Z-ca Dyrektora Służb Probacyjnych w Barnsley

Robert Cotterell 

Absolwent Sheffield Haalam University, autor wielu publikacji nt. specyfiki funkcjonowania systemu probacji w Wielkiej Brytanii, uczestnik konferencji naukowych w wielu krajach świata. Aktywny członek Association of Black Probation Officers, animator współpracy pomiędzy służbami kuratorskimi z Polski i Wielkiej Brytanii, organizator wizyt studyjnych polskich studentów i kuratorów w Wielkiej Brytanii. Propagator kultury jamajskiej w Wielkiej Brytanii.

Roman Zielonka
GSM Training and Integration GMBH

zielonka 

Koordynator projektów socjalnych  w kilku ośrodkach integracyjno-edukacyjnych na terenie Niemiec. Oficer SW w Polsce w latach 1998-2004. Współpracownik Instytutu Demoskopii     w Allensbach. Certyfikowany doradca w leczeniu uzależnień. Multiplikator d/s koleżeńskiego doradztwa zawodowego. Opiekun Młodzieży z ramienia Caritasu w miejscowości Emstek. Do jego zainteresowań naukowych należy szeroko rozumiana polityka społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem demoralizującego wpływu udzielanej pomocy społecznej na beneficjentów przez instytucje państwowe. 

Przemysław Frąckowiak 
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna 
w Środzie Wielkopolskiej

frackowiak 

Doc. dr, rektor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, kierownik Zakładu Pedagogiki Wsparcia i Pomocy Społecznej, współinicjator utworzenia Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej. Redaktor naczelny serii monograficznej Próby i Szkice Humanistyczne. Od wielu lat zajmuje się problematyką resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. Swoją działalność akademicką łączy z aktywnością praktyczną, pracując w charakterze wychowawcy w zakładzie poprawczym. W szczególności jego zainteresowania koncentrują się na uwarunkowaniach efektywności resocjalizacji młodzieży w warunkach instytucji izolacyjnych oraz problematyce klimatu społecznego takich instytucji. Obecnie koncentruje się na zagadnieniach związanych z zawodowym funkcjonowaniem personelu zakładów poprawczych. Opublikował monografię: Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich. Redaktor i współredaktor prac zbiorowych z zakresu pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, a także autor licznych artykułów naukowych z tego zakresu.