Browse the web faster with Firefox
pub1 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY RESOCJALIZACJI W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ

 
ISBN: 978-83-63955-30-4
Książkę znajdziesz w działach:
RESOCJALIZACJA
393 stron 
format: B5 
oprawa: miękka 
Rok wydania: 2015
 
  

WSTĘP

CZĘŚĆ I
Kryminologiczny i wiktymizacyjny wymiar zachowań przestępczych

JOANNA WEBER
Relacja ofiara - sprawca przemocy domowej. Wybrane aspekty 

MAŁGORZATA H. KOWALCZYK
Transgeneracyjne wzory przemocy seksualnej w genezie zachowań kobiet
wykorzystujących seksualnie dzieci 

EWELINA WOJTERA
Kryzys wartości a zachowania suicydalne 

EWA ZALIWCZAK
Samobójstwo jako czynnik dezorganizujący proces resocjalizacji -
konieczność zapobiegania 

ANITA KOTLENGA
Modus operandi seryjnego mordercy 

KLAUDIA CHOJNACKA
Seryjne morderstwo - studium przypadku Andrieja Czikatiły
w kontekście możliwości resocjalizacji 

CZĘŚĆ II
Specyfika pracy kuratorów sądowych w ujęciu porównawczym

SARAH MAINWARING
The Daphne Project: Collaborative Working Between Poland
and South Yorkshire Probation 

MICHAŁ SZYKUT
Proces emancypacji kuratorskiej służby sądowej w Polsce.
Kontynuacja, przełom, czy stagnacja? 

ANNA JANUS-DĘBSKA
Uwarunkowania i przeszkody wykonywania kary ograniczenia wolności 

HONORATA CZAJKOWSKA
Poczucie kontroli w sytuacji pracy jako predykator oddziaływań
na jednostkę 

ROBERT J. COTTERELL
The Changes from Probation to Community Rehabilitation Company 

JAN HANNANT
Transformation of Probation System in United Kingdom:
The Future 

VIOLETTA DUDA
Probacyjne metody nowoczesnej resocjalizacji na przykładzie Francji 

CZEŚĆ III
Teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji nieletnich

PRZEMYSŁAW FRACKOWIAK
O metodologii badania przemian funkcji rzeczywistej
instytucji zakładu poprawczego 

JACEK SZCZEPKOWSKI
Od prawdy i pewności do wielości perspektyw i wątpliwości.
Postmodernizm w resocjalizacji młodzieży uzależnionej 

JOLANTA SPĘTANA
Egzystencjalne aspekty resocjalizacji w kontekście odporności psychicznej 

PAWEŁ POPEK
Znaczenie proaktywności i odpowiedzialności wychowawczej
w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi 

MONIKA ZIĘCIAK
Samoświadomość wychowanków placówek resocjalizacyjnych 

HUBERT KUPIEC
Stymulacja do zmian w tożsamości nieletnich przez uczestnictwo
w warsztatach fotograficznych 

CZĘŚĆ IV
Opieka i wsparcie wobec osób zagrożonych przestępczością

CZESŁAW KUSTRA
Wspólnota jako grupa wsparcia w terapii osób uzależnionych
od alkoholu 

MARK ATKINSON
Judges Can Supervise Impaired Driving Offenders
with Alcohol Monitoring Technologies 

PIOTR KRAKOWIAK, AGNIESZKA PACZKOWSKA, ANNA JANOWICZ
Wolontariat niedostosowanych społecznie w zespołowej opiece
paliatywno-hospicyjnej 

JUSTYNA KAROLAK
Zespół interdyscyplinarny - podstawy teoretyczne
oraz praktyczne rozwiązania 

ROMAN ZIELONKA
Zarys międzynarodowej koncepcji pracy z osobami młodymi
zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub zawodowym
na przykładzie projektu "Come In"