Browse the web faster with Firefox

Zaproszenie na konferencje

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studencka Sekcja Resocjalizacji zapraszają do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność, która odbędzie się w dniu 27 marca 2015 roku w Toruniu. Konferencja stanowi kontynuację I Międzynarodowego Seminarium Za kurtyną resocjalizacji: droga do wolności, które odbyło się w marcu 2014 roku.

Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się wokół problematyki etiologii przestępczości, form prewencji i profilaktyki społecznej, działań readaptacyjnych, probacyjnych i resocjalizacyjnych podejmowanych w środowiskach przestępczych. Nadrzędnym celem konferencji jest aktywny udział i wielopoziomowa dyskusja przedstawicieli środowisk akademickich (kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, karnistów) oraz praktyków (sędziów, kuratorów, pracowników służby więziennej i zakładów poprawczych, policji, organizacji pozarządowych) z kraju i zza granicy. Dlatego też wśród uczestników konferencji będziemy gościć między innymi reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej, Policji, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, przedstawicieli zagranicznych służb probacyjnych oraz kuratorów sądowych. Tak szerokie spektrum gości, w tym również studentów z wielu uczelni krajowych, stwarza możliwość wymiany doświadczeń oraz merytorycznej, wielowymiarowej dyskusji, której wartości w wymiarze teorii i – co szczególnie ważne – praktyki nie sposób przecenić.

Organizatorzy przewidują sesję plenarną oraz trzy sekcje tematyczne poświęcone:

(I) etiologii przestępczości i polityce kryminalnej;

(II) profilaktyce i prewencji;

(III) resocjalizacji w środowisku otwartym i zamkniętym.

 Na kanwie referatów wygłoszonych podczas obrad powstania recenzowana praca zbiorowa.

Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłym roku, konferencja zostanie poprzedzona debatą z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, służby więziennej, służb probacyjnych oraz karnistów na temat kierunków polityki penitencjarnej, formy oddziaływań (post)penitencjarnych i modernizacji systemu penitencjarnego. Debata odbędzie się dnia 26 marca 2015 roku natomiast obrady plenarne i w sekcjach tematycznych będą odbywały się27 marca 2015 roku  w budynku Collegium Humanisticum w Toruniu.