Obszary tematyczne

Kierunki współdziałania w obszarze reakcji społeczno – normatywnej

1. Współdziałanie podmiotów w obszarze prewencji kryminalnej

     2. Możliwości legislacyjne w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności a postulaty praktyków

     3. Współdziałanie w zakresie działalności probacyjnej

Obszary współdziałania w zakresie resocjalizacji

1. Anachronizm a współczesność – koncepcje resocjalizacji

2. Obszary współdziałania w perspektywie teoretyczno-praktycznej

3. Współdziałanie nieletnich i dorosłych sprawców w procesie resocjalizacji

4. Współdziałanie podmiotów zewnętrznych z instytucjami resocjalizacyjnymi

Kierunki współdziałania podmiotów w zakresie potrzeb postpenitencjarnych

1. Możliwości instytucjonalne i pozainstytucjonalne względem osób opuszczających instytucje resocjalizacyjne

2. Sieć wsparcia społecznego jako czynnik chroniący przed powrotem do przestępstwa